بازگشت >>

 

اهداء جايزه

جايزه اول - ۱۳۶۸


دکتر نذير احمد

دانشمند هندی،
 استاد بازنشسته دانشگاه عليگره (هندوستان)
جايزه دوم - ۱۳۶۹


دکتر غلامحسين يوسفی

دانشمند ايرانی،
 استاد بازنشسته دانشگاه فردوسی (مشهد)
جايزه سوم - ۱۳۶۹


دکتر امين عبدالمجيد بدوی

دانشمند مصری، متخصص ادبيات فارسی،
 استاد دانشگاه عين شمس (مصر)
جايزه چهارم - ۱۳۷۰


دکتر سيد محمد دبير سياقی

دانشمند ايرانی،
 از موسسه لغت نامه دهخدا
جايزه پنجم - ۱۳۷۰


دکتر ظهورالدين احمد

دانشمند پاکستانی،
 استاد بازنشسته دانشگاه پنجاب (لاهور)
جايزه ششم - ۱۳۷۵


دکتر جان هون نين

دانشمند چينی, استاد و رييس بخش فارسی
 دانشکده های خاوری دانشگاه پکن (چين)
جايزه هفتم - ۱۳۷۷


دکتر کمال الدين عينی

دانشمند تاجيکستانی، استاد و متخصص
 ادبيات فارسی (دوشنبه - تاجيکستان)
جايزه هشتم - ۱۳۷۹


دکتر منوچهر ستوده

دانشمند ايرانی،
 استاد بازنشسته دانشگاه تهران
جايزه نهم - ۱۳۸۰


دکتر کليفورد ادموند باسورث

دانشمند انگليسی, استاد بازنشسته دانشگاه منچستر،
 عضو آکادمی بريتانيا (انگلستان)
جايزه دهم - ۱۳۸۲


دکتر عبدالحسين زرين کوب

دانشمند ايرانی, استاد بازنشسته دانشگاه تهران
جايزه يازدهم - ۱۳۸۲


فريدون مشيری

سخنسرای نامور ايرانی
جايزه دوازدهم - ۱۳۸۲


دکتر تسونه يو کورويانگی

دانشمند ژاپنی, استاد دانشگاه مطالعات خارجی توکيو (ژاپن)
جايزه سيزدهم - ۱۳۸۳


دکتر ريچارد فرای

دانشمند امريکايی, استاد دانشگاه هاروارد (امريکا)
جايزه چهاردهم - ۱۳۸۵


دکتر هانس دوبروين

دانشمند هلندی, استاد بازنشسته دانشگاه ليدن (هلند)
جايزه پانزدهم - ۱۳۸۶


نجیب مایل هروی

دانشمند افغانستانی ،ادیب و محقق
جايزه شانزدهم - ۱۳۸۶


شارل هانری دو فوشه کور

دانشمند فرانسوی ، استاد دانشگاه سوربن
جايزه هفدهم - ۱۳۸۷


دکتر بدرالزمان قریب

دانشمند ایرانی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
جايزه هجدهم - ۱۳۸۹


دكتر برت فراگنر

دانشمند اطريشي استاد دانشگاه هاي آلمان واطريش
جايزه نوزدهم - ١٣٩٠

استاد احمد منزوی

دانشمند و کتاب شناس ایرانی
جايزه بیستم - ١٣٩٠

 آنجلو ميكله پيه مونتسه

دانشمند وایران شناس ایتالیایی
جايزه بیست و يكم -١٣٩٢

احمد اقتداري

دانشمند وایران شناس
جايزه بيست و دوم - ۱۳۹۴

دكتر محمدعلی موحد

دانشمند ایرانی
جايزه بيست و سوم - ١٣٩٥

استاد امیرهوشنگ ابتهاج

شاعر نامدار ایرانی