به نام پروردگار

دانشمند ارجمند جناب آقاي احمد اقتداري

جنابعالي  بيش از شصت سال است با تأليفات متعدد خود در رشته هاي مختلف ايرانشناسي به ويژه در راستاي شناساندن فرهنگ و تمدن ديرينهء صفحات جنوبي ايران، از كهگيلويه و خوزستان  تا سيستان و چابهار به جامعه علمي و انسجام وحدت قومي اين مرز و بوم خدمات ارزنده اي انجام داده ايد.

جنابعالي با تدريس و ايراد سخنراني در دانشگاه ها و مراكز علمي و كنگره ها خصوصاً در معرفي مواريث فرهنگي حاشيهء خليج فارس و زادگاه خود لارستان گامهاي استواري برداشته ايد و روح صيانت و پاسداري از خليج هميشه فارس را در جانهاي شنوندگان دميده ايد.

جنابعالي با آثار ارزنده اي كه سي و يك مجلّد آن به زيور طبع آراسته شده است چون آثار شهرهاي باستاني سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان، ديار شهرياران، خوزستان، كهگيلويه و ممسني، خليج فارس از ديرباز تاكنون و آثار و بناهاي تاريخي خوزستان جايگاه والايي در ميان پژوهندگان و دوستداران علم و ادب كسب كرده ايد.

جنابعالي از شصت سال پيش با مجلات معتبري چون آينده، يغما، گوهر، راهنماي كتاب، بررسي هاي تاريخي و فرهنگ ايران زمين و ... جامعهء علمي و فرهنگي را از فضل بسيطهء خود در زمينه هاي مختلف ادبي و تاريخي بهره مند ساخته و نام خود را در كنار خدمتگزاران فرهنگ و ادب ايران ثبت كرده ايد.

اهداء اين جايزه اداي احترام به دانشمندي است كه بخش بزرگي از عمر پربار خود را با عشق به ايران اسلامي صادقانه صرف خدمت به فرهنگ كرده است.

با توجه به اين مراتب چون اين كوششها و كارهاي علمي جنابعالي در جهت نيات واقف اين موقوفات و منطبق با مندرجات وقفنامه است، اينك مايه ء سرافرازي است كه بيست و يكمين جايزه ءعلمي، ادبي و تاريخي دكتر محمود افشار يزدي به تصويب شوراي توليت به جنابعالي تقديم مي شود.

تداوم خدمات ارزشمند علمي و فرهنگي جنابعالي را توأم با تندرستي و شادكامي از درگاه حضرت احديت مسألت مي نمايد.

 

دكتر سيّدمصطفي محقّق داماد

 رئيس شوراي توليت موقوفات دكتر محمود افشار يزدي