بازگشت >>

 

تاريخ: 29/08/1385

آشنايي با بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدي

روانشاد دكتر محمود افشار يزدي در طول سالهاي 1337 شمسي تا سال 1341 كليه املاك و مستغلات خود را طي پنج وقفنامه بر اساس قواعد فقهي و ضوابط قانوني وقف عام نموده و سپس براي اجراي نيات و تحقق اهداف خويش كه در متون وقفنامه و هم چنين در كتابي تحت عنوان «پنج وقفنامه» تشريح و احصاء شده مبادرت به تأسيس بنياد موقوفات دكتر محمود افشار نموده است.

 

 

تاريخ: 19/08/1385

اين بنياد موقوفه تا سال 1362 تحت توليت و مديريت واقف اداره مي شد ...

اين بنياد موقوفه تا سال 1362 تحت توليت و مديريت واقف اداره مي شد ولي پس از درگذشت ايشان طبق مفاد وقفنامه و تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه كشور از سوي شوراي توليت يازده نفري اداره مي شود كه پنج نفر آنها به عنوان متوليان مقامي (مركب از رياست مجلس شوراي اسلامي_ رياست ديوان عالي كشور و وزراء بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و آموزش پرورش و رياست دانشگاه تهران) و سه نفر از فرهيختگان به عنوان متوليان منصوص و سه نفر ديگر از اقوام و بستگان آن مرحوم به عنوان متوليان منسوب هستند اداره مي شود بعلاوه امور اجرايي بنياد بر عهدة هيأت مديره پنج نفري است با عناوين رئيس و نائب رئيس و مديرعامل و حسابدار و خزانه دار و دبير از سوي شوراي توليت و به مدت سه سال قابل تمديد و يا تجديد انتخاب مي شوند.