بازگشت >>

اخبار

  با دریغ بسیار درگذشت ادیب فرزانه خسرو افشار فرزند شادروان دکترمحمود افشار را به اطلاع میرساند

آذر 1393

  سخنراني حضرت آيت الله دكتر سيد مصطفي محقق داماد به مناسبت هفته كتاب

آبان 1393

  بازدید اعضای محترم شورای شهر و شهرداری از بنیاد

آبان 1393

  درگذشت ریچارد فرای

فروردین 1393

  با دریغ بسیار
درگذشت دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی

فروردین 1393

 

نخستین نشست هیئت امنای گنجینه پژوهشی ایرج افشار

    نخستین جلسة هیئت امنای «گنجینه پژوهشی ایرج افشار» در محل مجموعه در مرکزدائرة المعارف بزرگ اسلامی و با حضور سید کاظم موسوی بجنوردی، کامران فانی، کاوه بیات، سید فرید قاسمی، سید علی آل داود آرش افشار بهرام افشاروعنایت الله مجیدی تشکیل گردید.
هیئت امنا پس ازبازدیدازمحل مجموعه واستماع گزارش کتابخانة مرکزازعملکرد سالیانة خود،به بررسی چند  موضوع  مربوط با گنجینه پرداخت  و این تصمیمات اتخاذ گردید:

  -1تدوین و چاپ مقاله‌های چاپ شدة استاد ایرج افشار.  پس از تکمیل فهرست مقاله‌ها ، یک نسخه کپی   ازمقاله ها درقالب چند موضوع  کلی فراهم خواهد شد. با توجه به حجم بالای مجموعه مقاله‌ها  از جانب هیئت امنا، فرد یا افرادی متناسب  با موضوع ، تعیین و پس از عقد قرارداد، یکی ازمجلدات به او سپرده خواهد شد تا برای چاپ آماده کند . ضمناً برای درستی  انسجام و یک نواختی این کار پر حجم  ، چاپ مجموعه مقاله‌ها با نظارت هیئت امنای گنجینه خواهد بود.
 - 2
چاپ و انعکاس آرم یا نوشتة « گنجینة پژوهشی ایرج افشار» بر صفحة شناسنامة کتابهایی  که  به نحوی انتشار آن با این گنجینه،ارتباط می‌یابد. مانند مقاله‌های روانشاد استاد افشار فهرست مقالات فارسی در زمینة ایران شناسی و ....
 -3
تأکید بر« فهرست نویسی بقیة رساله‌ها، تیراژ آپارها، بروشورها،...» که شمارآن به سه هزار می‌رسد و انتشار این فهرست به صورت مستقل.
-4  
تدوین و آماده سازی و چاپ «یادداشتهای گاه شماری و فهرست تفصیلی منابع آن» تألیف مرحوم سید حسن تقی زاده که ضمن مجموعة استاد افشار به مرکز سپرده شده است. در همین جلسه، یکی از استادان علاقه مند و آگاه به موضوع، برای تدوین و تنظیم این یادداشت‌ها تعیین شد.
 -5
نصب آرم یا نوشتة « گنجینة پژوهشی ایرج افشار» بر در ورودی مجموعة اهدایی.
- 6
اختصاص جایزه ای با نام «جایزة ایرج افشار» از جانب فرزندانِ استاد و در موضوع کتابداری (این جایزه دارای ضوابط و آیین نامه جداگانه ای خواهد بود).
 -7
بحث دربارة طرح یکپارچه کردن دوازده مجلد فهرست مقالات فارسی در زمینة ایرانشناسی، برای سهولت کار مراجعه کنندگان به این فهرست. پیگیری موضوع و مذاکره با ناشر شش مجلد نخستین فهرست به عهدة یکی از اعضای هیئت امنا واگذار شد.
 -8  
بحث دربارة چگونگی نگاهداری برخی اسناد و مواد گنجینه. مقرر شد شیوة نگهداری این گونه مواد فعلاً همانند برخی کتابخانه‌های معتبر کشور باشد.
 -9
برای پیشبرد کارهای مهم پیش رو مقرر گردید جلسات هیئت امنا بنا بر ضرورت تشکیل شود.

اینک گزارش عملکرد کتابخانة مرکز دربارة گنجینة پژوهشی ایرج افشار:


کتابخانة اختصاصی یا گنجینة پژوهشی استاد ایرج افشار، با موافقت فرزندان ایشان و به موجب دو یادداشت در سال1378ش به کتابخانة مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی سپرده شده است. برای آگاهی جامعه فرهنگی، متن واگذاری عیناً در شمارة 15 مجلة بخارا به چاپ رسیده است. مطابق نظر واگذارندگان،کتابخانه دارای هیئت امنایی است که بر عملکرد و پیشرفت کارهای آن نظارت دارد.
بخشی از کتابخانه در زمان حیات استاد افشار و به تدریج به مرکز انتقال یافت و بیشترین آن در سال 1390-91 تحویل مرکز گردیده است.
از مجموع مواد مشروحه در متن واگذاری، آنچه تحویل و اجمالاً احصاء شده به شرح زیر است:
1
- کتابها، رساله‌ها و مجله‌ها 20043 جلد.
( از این شمار 134عنوان مجلة به زبانهای غربی، 465عنوان مجله به زبانهای فارسی و عربی در 933مجلد، 220جلد نسخه‌های عکسی، 16 جلد پایان نامه‌ها، 18جلد کتاب چاپ سنگ، 19 جلد روزنامه، مابقی کتابها و رساله‌ها 18837مجلد می‌باشد)
2
- عکس از اشخاص و بناهای تاریخی 4784 قطعه
3
- نقشه‌های جغرافیایی ایران(غیر از هشت قطعه نقشة قدیمی خارجی که قاب شده و متعلق به فرزندان استاد و امانی است). دو بسته
4
- نامه‌ها و اسناد 51 پوشه
5
- یادداشتهای و فیش‌های سید حسن تقی زاده یک چمدان
6
- یادداشتهای اللهیار صالح 25 جزوه دان
این گنجینه، اکنون در بخش مجموعه‌های اهدایی شمارة 1 مرکز به مساحت 220 متر مربع و یک سالن مطالعه و به صورت بسته نگاهداری و اداره می‌شود.
کارهایی که پس از انتقال مجموعه، از جانب کتابخانة مرکز برای بهره برداری از این گنجینة ارزشمند صورت گرفته اینهاست:
-1 انتخاب و آماده سازی محل مجموعه، مطابق نظر استاد افشار و فرزندان ایشان.
-2
فهرست نویسی کتابخانه بر اساس نظام طبقه بندی کنگره . این امر مطابق توصیة استاد افشار در متن واگذاری و برای یکسان شدن با نظام طبقه بندی کتابخانة مرکز، انجام شده است.   توجه می‌دهم که امر فهرست نویسی کتابها، پس از جداسازی و تنظیم الفبایی کتابها و مجله‌ها ازهم، ثبت و ممهورکردن و نصب نوار ایمنی در تک تک مواد مجموعه  ،   صورت گرفته است. اینکه در فرصتی  کوتاه بخش فهرست نویسی  کتابخانه توانسته است  این مهم را به پایان برساند  ، مایه خوشنودی است.
-3
ورود اطلاعات کتابهای فهرست شده بر روی برنامة سیمرغ کتابخانه، برای متمایز ساختن منابع این مجموعه ازکتابخانة مرکزی  مرکز، و دیگر مجموعه‌های اهدایی، با قید   {مجموعة افشار} مشخص شده است.
 -4 تنظیم نشریات ادواری به صورت الفبایی و تهیة صورت موجودی آن برای ورود اطلاعات مربوطه بر روی برنامة سیمرغ کتابخانه.
 -5 تجلید بخشی از کتابهای عکسی و مجله‌های مجموعه.
  6- سفارش و ساخت مجسمة برنزی از چهرة استاد افشار از جانب مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی برای نصب در محل ورودی مرکزکه اکنون مراحل نهایی ساخت خود را می‌گذراند.
دو اقدام دیگر مرتبط با این گنجینة پژوهشی در اینجا قابل ذکر است:
یکی، ادامة کار فهرست نویسی مقالات فارسی در زمینة مطالعات ایران شناسی است. بدین معنی که  6  مجلد از این فهرست مستقیما   از جانب بنیادگذار آن   استاد افشار تدوین و انتشار یافته بود.تدوین این فهرست از مجلد هفتم- البته زیر نظر ایشان- با مدیریت خانم ایران ناز کاشیان با همکاری جمعی از پژوهشگران این مرکز دنبال شده است.تاکنون 6 مجلد از این فهرست مربوط به مقاله‌های سالهای 1377 تا پایان شهریور 1391، در این مرکز گردآوری شده ، سه مجلد آن انتشار یافته و سه مجلد دیگر زیر چاپ است. ضمنا برای سهولت مراجعه به این فهرست عظیم، طرحی در دست مطالعه است که کلیة مقالات گردآمده در این 12 مجلد، یکپارچه شود و همراه با CD در اختیار اهل تحقیق قرار گیرد.
دوم، گردآوری و کپی برداری از مقاله‌های چاپ شدة استاد افشار است؛ این موضوع با رعایت یکی از مواد متن واگذاری و با نظر هیئت امنا برای تدوین فهرست   مقاله‌ها صورت می‌گیرد.
مدیریت مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی معترف است که کارهای انجام گرفته برای حفظ و صیانت گنجینة پژوهشی استاد افشار در قبال لطف و توجهی که آن روانشاد و فرزندان  گرامی ایشان به این مرکز مبذول داشته و می‌دارند، و برکاتی که به تأسی از این اقدام از جانب برخی خاندان‌ها نصیب این مرکز فرهنگی شده است، بسیار اندک و کمترین حقگزاری است که عجالتاً قابل اجرا بوده است.

12
مهرماه 1391 
 

 

نام‌گذاري خياباني به نام «ايرج افشار»

  احمد مسجدجامعي عضو شوراي اسلامي شهر تهران پيشنهاد نام‌گذاري خياباني به نام ايرج افشاررا درهمان زمان درگذشت استاد افشار درصحن علني شورا مطرح كردند كه مورد موافقت قرارگرفت و تصويب شد و اكنون درمرحله‌ي تدوين آيين‌نامه‌اي براي اين كار هستند .
ایشان توضيح دادند،خياباني كه به نام استاد ايرج افشار
نام‌گذاري مي‌شود، درنزديك خانه يا محل كار‌شان خواهد بودواميدواريم به زودي اين كارانجام شودوبا پیشنهاد اینکه ایرج افشار خدمات  بسیاری درحوزه ایران شناسی انجام داده است ، گفت : وی یکی ازایران شناسان بزرگ هستند که جا دارد خیابانی را به نام ایشان نامگذاری کنیم.
پيش‌تر نيز اكبر ايراني ـ رييس مؤسسه‌ي پژوهشي ميراث مكتوب ـ از پيشنهادش به شوراي اسلامي شهر تهران براي نام‌گذاري خياباني به نام ايرج افشار خبر داده بودند .
ايرج افشار
۱۶ مهرماه سال 1304 در تهران به دنيا آمد. «اسكندرنامه»، «انجونامه»، «پرونده‌ي صالح»، «گاه‌شماري در ايران قديم»، «رياض‌الفردوس» و «جستارها درباره‌ي نسخه‌ي خطي» از جمله آثار پرشمار اين پژوهشگرند كه به بيش از 300 عنوان كتاب منتشرشده‌ در زمينه‌هاي تصحيح، تأليف و ترجمه مي‌رسد. اين تاريخ‌پژوه، نسخه‌شناس، ايران‌شناس و جهانگرد 18 اسفندماه سال 1389 در سن 85سالگي از دنيا رفت.

منبع خبر:سایت تابناک

 

 

« وبشرالصابرین اللذیّن اذااصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون ( بقره)»

شگفتا که گیتی ، به ما زندگانی                      چه دشوار بخشد ، چه آسان ستاند

       چراغی که شب برفروزد به شادی                     به صد اندهش ، بامدادان ستاند*

آذربایجان پایگاه تمدن و تاریخ و فرهنگ ایران است و مردم  نجیب و غیورآن همواره پیشگام خطر و پشتیبان آزادی و استقلال و تمامیت ارضی ایران زمین بوده اند . آذربایجان عزیز ، این بلا گردان ایران، این روزها بلازدۀ زلزله ای ویرانگراست . زمین لرزه ای که دل ملت ایران را لرزاند و به ماتم نشاند . آذربایجان با زلزله بیگانه نیست . دردرازای تاریخ ، زمین لرزه های هولناک ، بارها  آن خاک پاک را زیروزبرساخته است . اماسرزمین ستارخان ، این خاستگاه نهضت مشروطیت ایران ، به همت والای فرزندان غیور خود ، هربار از دل آوارها سربرآورده استوار و  ماندگاربه حیات با عزّت خود ادامه داده است .این بار هم چنین خواهدشد .

بنیاد موقوفات دکترمحمودافشاراین فاجعۀ دردناک را به ملت بزرگ ایران و داغ دیدگان آذربایجان تسلیت می گوید . برای مجروحین شفای عاجل، برای درگذشتگان عزیز آرامش الهی وبرای داغ دیدگان صبرجمیل واجر جزیل ازدرگاه خداوند بزرگ خواستاراست .

                                                   دکترسّید مصطفی محقق داماد

                                      رئیس شورای تولیت بنیاد موقوفات دکترمحمودافشار

* ر.ک. خلیلی شاعرایران و افغان انتشارات بنیاد موقوفات دکترمحمودافشار ص 96

 

   

تاريخ: 29/08/1385

آشنايي با بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدي

روانشاد دكتر محمود افشار يزدي در طول سالهاي 1337 شمسي تا سال 1341 كليه املاك و مستغلات خود را طي پنج وقفنامه بر اساس قواعد فقهي و ضوابط قانوني وقف عام نموده و سپس براي اجراي نيات و تحقق اهداف خويش كه در متون وقفنامه و هم چنين در كتابي تحت عنوان «پنج وقفنامه» تشريح و احصاء شده مبادرت به تأسيس بنياد موقوفات دكتر محمود افشار نموده است.

 

   

تاريخ: 19/08/1385

اين بنياد موقوفه تا سال 1362 تحت توليت و مديريت واقف اداره مي شد ...

اين بنياد موقوفه تا سال 1362 تحت توليت و مديريت واقف اداره مي شد ولي پس از درگذشت ايشان طبق مفاد وقفنامه و تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه كشور از سوي شوراي توليت يازده نفري اداره مي شود كه پنج نفر آنها به عنوان متوليان مقامي (مركب از رياست مجلس شوراي اسلامي_ رياست ديوان عالي كشور و وزراء بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و آموزش پرورش و رياست دانشگاه تهران) و سه نفر از فرهيختگان به عنوان متوليان منصوص و سه نفر ديگر از اقوام و بستگان آن مرحوم به عنوان متوليان منسوب هستند اداره مي شود بعلاوه امور اجرايي بنياد بر عهدة هيأت مديره پنج نفري است با عناوين رئيس و نائب رئيس و مديرعامل و حسابدار و خزانه دار و دبير از سوي شوراي توليت و به مدت سه سال قابل تمديد و يا تجديد انتخاب مي شوند.

  تاريخ : 12/04/1392

مراسم گرامی داشت یکصدمین سال تولد دکتر منوچهرستوده 1392
دانلود جزوه مراسم

   
 

تاريخ : 16/07/1392

برگزاری نخستین دوره جایزه گنجینه پژوهشی استاد ایرج افشارسه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۲