بازگشت >>

صورت رقبات به ترتيب مذكور در وقفنامه ها

از وقفنامه اول
 

(ناحيه اول مورد ثبت در شميران)

اسناد مالكيت مربوط به باغچه هاي متصل به هم واقع در باغ فردوس شميران به اين شرح

سند ۱- باغ بزرگ مشتمل بر شش دانگ در سه قطعه زمين مشجر با كليه ساختمانهاي آن به مساحت ۷۸۴۷ متر مربع به شماره ۵۱ فرعي از (۳۵۳۶) اصلي واقع در تجريش شميران، بخش يازده تهران مورد ثبت سند مالكيت ص ۵۲۷۵-۳۳۱ دفتر ۳۵-۱ املاك كه سند مالكيت آن به شماره چاپي ۱۳۱۸۷ به نام واقف صادر شده است.:

سند ۲- دو سهم از دوازده سهم يك قطعه باغچه و خانه به مساحت پانصد متر مربع به شماره (۱۵۸) فرعي از (۳۵۳۶) اصلي مورد ثبت سند مالكيت ص ۲۱۸۰۳-۳۴۱ دفتر ۵۹-۱ املاك كه سند مالكيت آن به شماره چاپي ۳۴۴۶۴۳ به نام ناصر افضلي صادر و به موجب سند رسمي شماره ۵۰۳۸ دفتر ۶ شميران به واقف منتقل شده است.

سند ۳- دو سهم از دوازده سهم يك قطعه باغچه و خانه به مساحت پانصد متر مربع به شماره (۱۵۸) فرعي از ۳۵۳۶ اصلي مورد سند مالكيت ص ۲۱۸۰۲-۳۳۹ دفتر ۵۹-۱ املاك كه سند مالكيت آن به شماره چاپي ۳۴۴۵۳۲ به نام آقاي محسن افضلي صادر و به موجب سند رسمي شماره ۵۰۳۸ دفترخانه ۶ شميران به واقف منتقل شده است.

سند ۴- دو سهم از دوازده سهم يك قطعه باغچه و خانه به مساحت پانصد متر مربع به شماره ۱۵۸ فرعي از ۳۵۳۶ اصلي مورد ثبت سند مالكيت ص ۲۱۴۶۶-۲۶۱ دفتر ۵۸-۱ املاك كه سند مالكيت آن به شماره چاپي ۳۰۳۶۳۱ به نام آقاي نوروز فرخ پور صادر و به موجب سند شماره ۵۰۳۸ دفترخانه شش شميران به واقف منتقل شده است.

سند ۵- دو سهم از دوازده سهم يك قطعه باغچه و خانه به مساحت پانصد متر مربع به شماره ۱۵۸ فرعي از ۳۵۳۶ اصلي مورد ثبت سند مالكيت ۲۱۴۶۸-۲۶۵ دفتر ۵۸-۱ املاك كه سند مالكيت آن به شماره چاپي ۳۰۳۶۱۵ به نام آقاي عبد الخالق افضلي صادر و به موجب سند شماره ۵۰۳۸ دفترخانه شش شميران به واقف منتقل شده است.

سند ۶- يك سهم از دوازده سهم يك قطعه باغچه و خانه به مساحت پانصد متر مربع به شماره ۱۵۸ فرعي از ۳۵۳۶ اصلي مورد ثبت سند مالكيت ص ۲۱۴۶۷-۲۶۳ دفتر ۵۸-۱ املاك كه سند مالكيت آن به شماره چاپي ۳۰۳۶۳۰ به نام بانو فاطمه سلطان نيك بخت صادر و به موجب سند شماره ۵۰۳۸ دفترخانه شش شميران به واقف منتقل شده است.

سند ۷- يك سهم از دوازده سهم يك قطعه باغچه و خانه به مساحت پانصد متر مربع به شماره ۱۵۸ فرعي از ۳۵۳۶ اصلي مورد ثبت سند مالكيت ص ۲۱۸۰۴-۳۴۳ دفتر ۵۹-۱ املاك كه سند مالكيت آن به شماره چاپي ۳۴۴۶۴۲ به نام بانو مهين افضلي صادر و به موجب سند شماره ۵۰۳۸ دفترخانه شش شميران به واقف منتقل شده است.

سند ۸- يك سهم از دوازده سهم يك قطعه باغچه و خانه به مساحت پانصد متر مربع به شماره ۱۵۸ فرعي از ۳۵۳۶ اصلي مورد ثبت سند مالكيت ص ۲۱۴۶۵-۲۵۹ دفتر ۵۸-۱ املاك كه سند مالكيت آن به شماره چاپي ۳۰۳۶۳۲ به نام بانو ملوك افضلي صادر و به موجب سند شماره ۵۰۳۸ دفترخانه شش شميران به واقف منتقل شده است.

سند ۹- يك سهم از دوازده سهم يك قطعه باغچه و خانه به مساحت پانصد متر مربع به شماره ۱۵۸ فرعي از ۳۵۳۶ اصلي مورد ثبت سند مالكيت ص ۲۱۴۶۹-۲۶۷ دفتر ۵۸-۱ املاك كه سند مالكيت آن به شماره چاپي ۳۰۳۶۱۹ به نام بانو سكينه افضلي صادر و به موجب سند شماره ۵۰۳۸ دفترخانه شش شميران به واقف منتقل شده است.

سند ۱۰- ثمنيه اعياني يك قطعه باغچه و خانه به مساحت پانصد متر مربع به شماره ۱۵۸ فرعي از ۳۵۳۶ اصلي مورد ثبت سند مالكيت ص ۲۱۸۰۱-۳۳۷ دفتر ۵۹-۱ املاك كه سند مالكيت آن به شماره چاپي ۳۴۴۶۴۴ به نام بتول ابوالحسني صادر و به موجب سند رسمي شماره ۵۰۳۸ دفترخانه شش شميران به واقف منتقل شده است.

سند ۱۱- پنج ساعت و بيست و سه دقيقه از يكصد و نود و دو ساعت مجري المياه قنات فردوس پلاك ۳۸۳۱ در گردش هست كه سند مالكيت هشت ساعت بيست و سه دقيقه در ص ۲۲-۲۷۷ دفتر ۴-۱ قنوات به شماره چاپي ۴۲۶۷۲ به نام واقف صادر شده است.

سند ۱۲- نيم ساعت از مجري المياه قنات فردوس كه به موجب سند رسمي شماره ۵۰۳۸ دفترخانه شماره شش شميران از طرف آقاي ناصر افضلي و غيره به واقف منتقل شده است.

پاسخ سؤال وضعيت به شماره ۳۱۹۲-۱۲/۱۱/۳۷ به اين دفترخانه داده شده است.(ناحيه دوم ثبت در تهران)

  سند ۱۳- دو قطعه زمين باقيمانده از شش دانگ خانه پلاك شماره هاي ۲۷۳۵ الي ۲۷۳۸ واقع در بخش سه حسن آباد خيابان پهلوي كه شش دانگ ملك در ص ۷۱۳-۲۱۹ دفتر پنجم املاك به شماره چاپي ۵۰۳۳۵ صادر شده كه به قطعات تفكيك و به فروش رسيده، فقط دو قطعه زمين و نصف از كوچه اشتراكي به مالكيت واقف باقيمانده است و دو قطعه زمين در صورت تفكيكهاي ۱۸۳۴۲-۱۱/۸/۳۲ و ۲۱۱۷۷-۱۴/۹/۳۲ معرفي شده است.(ناحيه سوم مورد ثبت در شهر ري)


اسناد مالكيت مربوط به باغ و زمينهاي واقع در مبارك آباد بهشتي در حومه شهر ري به اين شرح:
 

سند ۱۴- شش دانگ يك قطعه زمين و باغ و عمارت به مساحت سي و پنج هزار و يكصد و هشتاد و يك متر و نيم متر مربع به شماره ۵۶ فرعي از ۱۶۴ اصلي با حقّابه از رودخانه كن طبق معمول محل كه در ص ۱۳۰۰۹-۲۵۷ دفتر ۷۲ املاك به حدود معيّنه به نام واقف ثبت و سند مالكيت آن به شماره چاپي ۳۲۵۷۳۷ به نام مشاراليه صادر شده است.

سند ۱۵- شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت يك هزار و پانصد و بيست متر مربع متصل به زمين سند ۱۴ به شماره ۵۵ فرعي از ۱۶۴ اصلي با حقّابه از رودخانه كن به وسيله نهر وسفنارد و فيروزآباد طبق معمول محل كه در ص ۱۳۰۰۸-۲۵۵ دفتر ۷۲ املاك به نام واقف ثبت و سند مالكيت آن به شماره چاپي ۳۲۵۷۳۳ به نام مشاراليه صادر شده است.

سند ۱۶- هشت ساعت از مجري المياه قنات بهشتي در گردش شانزده و جزء مورد ثبت سند مالكيت ص ۲۷۵۶-۲۰۹ دفتر سي ام غار و جزء سند مالكيت به شماره چاپي ۴۷۲۹۱۲ به نام واقف صادر شده است.


(ناحيه چهارم مورد ثبت در يزد)


اسناد مالكيت ملك و آب در ييلاق يزد به اين شرح:
 

سند ۱۷- چهار دانگ مشاع از شش دانگ خانه و باغ واقع در طزرجان بخش ۷ يزد به شماره ۱۷۰۶ كه سند مالكيت آن در ص ۲۰۳۶-۵۹۳ دفتر ۱۲ شماره چاپي ۳۴۲۲۲ به نام واقف صادر شده است.

سند ۱۸- ايضاً دو دانگ از خانه و باغ مذكور (سند آن در جريان ثبت است).

سند ۱۹- پنج جرّه از قنات طزرجان (هنوز سند آن صادر نشده ولي مياه مزبور روي باغ است و شرب مي شود).

تبصره: كليه حقوق و دعاوي و بقايا و مطالبات تا اين تاريخ مربوط به رقبات مورد وقف متعلق به موقوفات است و حفظ و صيانت و تعقيب و استيفاي آنها به عهده متولي خواهد بود.


از وقفنامه دوم

(در ناحيه سوم ذكر شده در وقفنامه سابق در شهر ري)
 

سند ۲۰- سه دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت يكصد و نود و سه هزار و هفتصد و شصت و دو متر مربع، شماره پنجاه و چهار فرعي از يكصد و شصت و چهار اصلي با حقابه از رودخانه كرج به وسيله نهر وسفنارد و فيروزآباد طبق معمول محل واقع در قريه مبارك آباد بهشتي جزء دهستان غار بخش دوازده تهران كه در ص ۱۳۰۰۷-۲۵۳ دفترجلد ۷۲ املاك به حدود معيّنه ثبت و سند مالكيت آن به شماره چاپي ۳۲۵۷۳۶ به نام واقف صادر شده است.

سند ۲۱- شش ساعت از مجري المياه قنات بهشتي در گردش شانزده جزء مورد ثبت سند مالكيت ص ۲۷۵۶-۲۰۹ دفتر سي ام غار و جزء سند مالكيتي كه به شماره چاپي ۴۷۲۹۱۲ به نام واقف صادر شده است.


(ناحيه پنجم- اراضي واقع ميان تهران و شميران معروف به دره قشلاق)
 

سند ۲۲- شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت دو هزار و دويست متر مربع به شماره پانصد و پانزده فرعي از پلاك سه هزار و چهار صد و شصت و هفت از اراضي دره قشلاق شميران بخش يازده تهران كه در ص ۱۰۵۸۰-۴۸۳ دفتر ۴۸-۱ املاك ثبت و سند مالكيت آن به شماره چاپي ۱۲۷۹۳۴ به نام واقف صادر شده است.

سند ۲۳- شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت دو هزار و دويست متر مربع به شماره پانصد و شانزده فرعي از پلاك سه هزار و چهار صد و شصت و هفت از اراضي دره قشلاق شميران بخش يازده تهران مورد ثبت سند مالكيت ص ۱۰۵۸۱-۴۸۵ دفتر ۴۸-۱ املاك و سند مالكيت به شماره چاپي ۱۲۷۹۳۵ به نام واقف صادر شده است.

سند ۲۴- شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت دو هزار و هفتصد و پنجاه متر مربع به شماره پانصد و هفده فرعي از پلاك سه هزار و چهار صد و شصت و هفت از اراضي دره قشلاق شميران بخش يازده تهران كه در ص ۱۰۵۸۲-۴۸۷ دفتر ۴۸-۱ املاك ثبت و سند مالكيت آن به شماره چاپي ۱۲۷۹۳۷ به نام واقف صادر شده است.

تبصره: كليه حقوق و دعاوي و بقاياي مطالبات تا اين تاريخ مربوط به رقبات مورد وقف متعلق به موقوفات است. حفظ در تعقيب و استيفاي آنها به عهده متولي خواهد بود.
 

از وقفنامه سوم


در ناحيه اول شميران
 

فقره ۲۵- شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت يكهزار و هشتصد و نود و دو متر مربع مشتمل بر باغ و يك ساختمان بزرگ سه طبقه و يك عمارت كوچك يك اشكوبه به شماره ۳۲ از ۳۵۳۶ مفروز از اراضي باغ فردوس تجريش شميران بخش يازده تهران كه در صفحه ۲۷ دفتر جلد ۲۱ املاك ثبت و سند مالكيت آن به شماره چاپي شماره ۱۴۸۳۴۶ به نام آقا خان غلامحسين اشرفي صادر و مع الواسطه به موجب سند رسمي شماره ۷۵۹۶۵-۷۶۲۲۲-۲۱/۲/۳۸ دفترخانه شماره ۳۶ تهران به واقف منتقل شده است.

فقره ۲۶- سه كنتور برق كه يكي از آنها برق ۳ فاز دو تعرفه شبانه روزي است و همه داير مي باشد. همچنين دو دستگاه تلفن به شماره ۸۳۹۳۶ كه اكنون كار مي كند و يكي ديگر تازه خريده و مبلغ دوازده هزار ريال قسط نقدي آنرا پرداخته ام و همه به اسم من مي باشد، هر پنج فقره را از مالكيت خود خارج نموده وقف نمودم، واكنون به عنوان متولي آنها را قبض و به تصرف آوردم كه در ساختمانها و بنگاههاي موقوفات خودم مورد استفاده قرار گيرد.

 


در ناحيه چهارم (يزد)
 

فقره ۲۷- سه جرّه از مياه طزرجان يزد (كه هنوز سند آن در ثبت اسناد صادر نشده) اين فقره با پنج جرّه ديگر كه به شماره ۱۹ در وقفنامه اول ذكر گرديده و جمعاً هشت جرّه مي شود براي شرب باغ و خانه كه براي (دبستان محمد افشار) تخصيص يافته لازم و كافي مي باشد و به تصرف وقف داده شده.

 

از وقفنامه چهارم
 

فقره ۲۸- سه دانگ مشاع از يك قطعه زمين به مساحت چهار صد و سه هزار و پنجاه و هفت متر مربع شماره شصت و يك فرعي از يكصد و شصت و چهار اصلي كه ذيل شماره ۱۳۰۱۴ در صفحه ۲۷۵ دفتر ۷۲ بخش دوازده ثبت شده است.

فقره ۲۹- شش دانگ مفروز از يك قطعه زمين به مساحت هشتاد و سه هزار و ششصد و پنجاه متر مربع شماره ششصد و يك فرعي از يكصد و شصت و چهار اصلي كه ذيل شماره ۱۳۰۱۴ در صفحه ۲۶۳ دفتر ۷۲ بخش دوازده ثبت شده است.

فقره ۳۰- هيجده ساعت از مجري المياه قنات بهشتي در گردش شانزده شبانه روز جزء مورد ثبت شماره ۱۶۴ كه ذيل شماره ۲۷۵۶ در صفحه ۲۰۹ دفتر سي ام غار ثبت و سند مالكيت آن به شماره چاپي ۴۷۲۹۱۲ به نام واقف صادر شده است، توضيح اينكه اين هجده ساعت به علاوه چهارده ساعت آبي كه طبق وقفنامه هاي اول و دوم قبلاً وقف شده، جمعاً بالغ بر سي و دو ساعت يعني نيم دانگ از شش دانگ قنات بهشتي مي باشد.از وقفنامه پنجم
 

فقره ۳۱- يك قطعه زمين به مساحت پانصد و هفتاد و هفت هزار و پنجاه و پنج متر مربع موضوع پلاك شماره ۵۸ فرعي از ۱۶۴ اصلي كه ذيل شماره ۱۳۰۱۲ در صفحه ۳۶۷ بخش ۱۲ ثبت شده است، به استثناي ۳۶۷۰ متر مربع موضوع اسناد ۵۸۸۴۶-۵۸۲۰۶ دفتر يك تهران و ۱۵۷۷۴ متر مربع كه طبق تفكيك نامه شماره ۱۰۴۵۹ مورخ ۱۸/۴/۴۱ به صورت خيابان در آمده است.

فقره ۳۲- نيم دانگ مشاع از شش دانگ يك رشته قنات پلاك شماره يك صد و شصت و چهار اصلي قريه مبارك آباد بهشتي كه ذيل شماره ۲۳۶ در صفحه ۱۱۹ ثبت و سند مالكيت آن به شماره چاپي ۳۰۴۰۳۲ به نام قباد افشار صادر شده و بعد مجدداً به ملكيّت واقف مستقر گرديده است، توضيح آنكه به شرح فوق و طبق وقفنامه هاي قبل اكنون جمعاً يك دانگ از مزرعه و يك دانگ از شش دانگ آب مبارك آباد بهشتي وقف گرديده است.

يك قطعه زمين به مساحت ۱۱۰۰ متر مربع به شماره ثبتي ۳۴۶۷ اصلي ۵۲۰ فرعي در خيابان جردن (افريقا) خريداري واقف از خانم مهربانو دكتر افشار بر رقبات مذكور در وقفنامه اضافه شده است.


پايان صورت رقبات
 


پيوست دوم

وقفنامه دكتر منوچهر ستوده
۸ آذر ماه ۱۳۸۲

آقاي دكتر منوچهر ستوده استاد بازنشسته تاريخ دانشگاه تهران در تاريخ هشتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو شمسي برابر چهارم شوال يكهزار و چهار صد و بيست و چهار قمري و معادل بيست و نهم نوامبر دو هزار و سه ميلادي طي وقفنامه رسمي شماره ۱۴۱۵۴۲-۸/۹/۸۲ تنظيم شده در دفتر اسناد رسمي ۲۵ تهران، شش دانگ عرصه و اعيان و اشجار باغ ده هكتاري (به مساحت /۹۴۹۸۸ متر مربع) پلاك شماره ۸۱ فرعي از پلاك ۳۷۱ اصلي واقع در قريه گلور دهستان كلارآباد بخش دو شهرستان تنكابن (شهسوار) با كليه ملحقات شرعيه و عرفيه را بدون استثناء و به انضمام جريانهاي آب و برق و گاز جاري و منصوب (در صورت وجود) و كليه اسباب و اثاثيه موجود در مستحدثه آن را وقف موبّد شرعي و حبس مخلد قانوني نمودند تا از عوايد مورد وقف الي الابد براي منظورهاي فرهنگي مصرح در وقفنامه و ايضاً و عيناً براي همان مقاصد و اهداف فرهنگي و علمي و بهداشتي و پرورشي موقوفات دكتر محمود افشار كه كلاً در «پنج وقفنامه» مندرج است صرف و هزينه گردد.

بديهي است توليت و اداره اين موقوفه مادام الحيات بر عهده جناب آقاي دكتر منوچهر ستوده خواهد بود و پس از آن زمان شوراي توليت موقوفات دكتر محمود افشار بلافاصله توليت را بر عهده خواهد گرفت. نحوه اقدام شورا و نيز اداره و تمشيت امور اجرايي موقوفه در تمامي جهات به همان نحو و كيفيتي خواهد بود كه در وقفنامه هاي دكتر محمود افشار مندرج استو مناسب است يادآور شود كه آقاي دكتر منوچهر ستوده به مناسبت خدمات پژوهشي خود كه مطابق با اهداف واقف اين موقوفه بوده است دريافت كننده هشتمين جايزه تاريخي و ادبي دكتر محمود افشار شده اند.


بنياد موقوفات دكتر محمود افشار